Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Điện thoại vô tuyến BenQ-Siemens

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Điện thoại vô tuyến Siemens Gigaset AS300
Maøn hình LCD maøu hoå phaùch hi ể n th ị ngaøy giôø, Coù ñeøn baøn phím, Danh b ạ 60 teân vaø soá, Nh ớ 10 s ố g ọ i đi, 25 s ố g ọ i nh ỡ , 10 nh ạ c chuoâng, 28 ngoân ng ữ l ự a ch ọ n, Ch ế đ ộ caâm ti ế ng vaø khoaù phím, B ậ t/t ắ t chuông
971000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens E360
Maøn hình LCD maøu hoå phaùch.
2526000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens A380
Maøn hình LCD maøu hoå phaùch.
1338000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens AL280
• Đèn màn hình và bàn phím màu cam • Danh bạ lưu 80 số • Copy danh bạ giữa các tay con • Nhớ và hiển thị 25 số gọi đến • 10 số gọi đi • Phím bấm nổi • Chất lượng cao dễ dàng thực hiện thao tác • Mở rộng tối đa 4 tay con.
1004000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens AL180
Maøn hình LCD maøu hoå phaùch.
1035000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens AL180 DUO
Maøn hình LCD maøu hoå phaùch.
1774000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens Gigaset E500
Maøn hình LCD hi ể n th ị s ố g ọ i tới , Ñeøn baøn phím maøu cam, phím b ấ m l ớ n, Coù speakerphone, Danh b ạ 150 teân vaø soá, L ư u 20 s ố g ọ i nh ỡ *, G ọ i l ạ i 10 s ố g ầ n nh ấ t, 21 ngoân ng ữ đ ể l ự a ch ọ n, 4 phím g ọ i nhanh
1659000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens C590
Maøn hình LCD maøu hoå phaùch.
2312000
Tri thức số
Chọn địa điểm