Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Điện thoại vô tuyến BenQ-Siemens

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Điện thoại vô tuyến Siemens Gigaset AS300 Duo
Maøn hình LCD maøu h ổ phaùch hi ể n th ị ngaøy giôø.,1 meï 1 con,Coù ñeøn baøn phím, Danh b ạ 60 teân vaø soá, Nh ớ 10 s ố g ọ i đi, 25 s ố g ọ i nh ỡ , 10 nh ạ c chuoâng, 28 ngoân ng ữ l ự a ch ọ n, Ch ế đ ộ caâm ti ế ng vaø khoaù phím, B ậ t/t ắ t chuông
1692000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens Gigaset AS300
Maøn hình LCD maøu hoå phaùch hi ể n th ị ngaøy giôø, Coù ñeøn baøn phím, Danh b ạ 60 teân vaø soá, Nh ớ 10 s ố g ọ i đi, 25 s ố g ọ i nh ỡ , 10 nh ạ c chuoâng, 28 ngoân ng ữ l ự a ch ọ n, Ch ế đ ộ caâm ti ế ng vaø khoaù phím, B ậ t/t ắ t chuông
971000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens E360
Maøn hình LCD maøu hoå phaùch.
2526000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens A380
Maøn hình LCD maøu hoå phaùch.
1338000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens Gigaset AS180 Duo
Maøn hình LCD maøu hoå phaùch. , Danh baï 40 teân vaø soá, Nhôù 25 soá goïi nhôõ, 10 nhaïc chuoâng, 28 Ngoân ngöõ löïa choïn, Cheá ñoä caâm tieáng, Baùo thöùc. , Hieån thò ngaøy giôø vaø baùo thöùc.
1484000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens AL280
• Đèn màn hình và bàn phím màu cam • Danh bạ lưu 80 số • Copy danh bạ giữa các tay con • Nhớ và hiển thị 25 số gọi đến • 10 số gọi đi • Phím bấm nổi • Chất lượng cao dễ dàng thực hiện thao tác • Mở rộng tối đa 4 tay con.
1004000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens AL180
Maøn hình LCD maøu hoå phaùch.
1035000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens Gigaset A580
Maøn hình LCD 3 doøng maøu cam, hieån thò t/gian khi chôø. , Speakerphone. , Danh baï 150 teân vaø soá, 15 nhaïc chuoâng. , Löu 10 soá goïi ñi, 25 soá goïi nhôõ. , Baùo thöùc (choïn chuoâng, rung). , Chöùc naêng SMS leân tôùi 160 kyù töï.
1146000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens SL780
Màn hình TFT QVGA 256k màu.Kết nối Bluetooth.Giao tiếp cổng USB mini.Danh bạ 500 số.
5153000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens Gigaset C300
Maøn hình LCD (4 maøu n ề n) hi ể n th ị s ố g ọ i đtới, Ñeøn baøm phím maøu cam,Speakerphone, ch ứ c n ă ng caâm ti ế ng vaø khoaù phím, Danh b ạ 250 teân vaø soá, Nh ớ 30 s ố g ọ i nh ỡ , 10 s ố g ọ i đi, 9 s ố g ọ i nhanh
1528000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens AL180 DUO
Maøn hình LCD maøu hoå phaùch.
1774000
Tri thức số
Điện thoại vô tuyến Siemens AL280 DUO
Maøn hình LCD maøu hoå phaùch.
1692000
Tri thức số
Chọn địa điểm